Poskytované v rámci zmluvy

Zmluvne Vám vieme zabezpečiť nasledujúci rozsah správy bytového fondu:
a) v technickej oblasti

 • vykonávanie pravidelných obhliadok domu, podľa schváleného plánu,
 • zabezpečovanie technickej evidencie o dome a zaznamenávanie všetkých zmien,
 • spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby a jeho predkladanie na schválenie schôdzi vlastníkov,
 • zabezpečenie opráv a údržby SP na základe odsúhlasenie vlastníkmi bytov,
 • spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení podľa platných právnych noriem a zabezpečenie jeho realizácie,
 • zabezpečenie výkonu opatrení uložených revíziami alebo kontrolami, ktoré boli vykonané oprávnenými osobami alebo orgánmi,

b) v ekonomickej oblasti

 • zriadenie bankového účtu pre dom, na ktorý budú plynúť mesačné zálohové platby,
 • výpočet mesačných záloh na úhrady za poskytované plnenia spojené s užívaním bytu pre jednotlivých vlastníkov,
 • vedenie evidencie príjmov a výdavkov domu,
 • vykonávanie ročného vyúčtovania plnení spojených s bývaním,
 • vedenie evidencie dodávateľských faktúr, vrátane cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávaných prác na dome,
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu z účtu domu,
 • evidencia obchodných zmlúv s dodávateľmi médií, prác a služieb,
 • poistný servis

c) v právnej oblasti

 • evidencia zmlúv o výkone správy, zmlúv o nájme SP, obchodných zmlúv s dodávateľmi,
 • zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej správy alebo obce vo veciach týkajúcich sa správy domu,
 • vymáhanie nedoplatkov od vlastníkov v prípade omeškania s platbami

d) v prevádzkovej oblasti

 • vykonávať revízie vyhradených technických zariadení (elektrozariadenia, bleskozvody, plynové rozvody, výťahy) podľa platných noriem, evidovať vady, zabezpečovať odstraňovanie závad po revíziách,
 • zabezpečovať dodávku studenej vody,
 • dodávky tepla a teplej vody,
 • odvádzanie odpadových vôd a dažďových vôd,
 • dodávku elektrickej energie do SP a zariadení,
 • v prípade požiadavky vlastníkov vykonať deratizáciu, dezinsekciu domu. Tieto vykonávať aj bez požiadavky vlastníkov ak takúto úlohu stanoví právny predpis alebo iná všeobecne záväzná norma,
 • na požiadanie vlastníka poskytovať všetky informácie a podklady týkajúce sa správy domu a umožniť mu do nich nahliadnuť,
 • zvolať schôdzu vlastníkov najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov,
 • zabezpečovať  za odplatu ďalšie služby.

Kontakt

telefón: 055 / 622 17 44
email: byfos@byfos.sk

 

Predpis, zmeny mesačných záloh

matisova@byfos.sk 0903 633 864
neuwirthova@byfos.sk  

Nahlásenie stavov vodomerov

vodomery@byfos.sk

Technické oddelenie (nahlásenie porúch, nahlásenie stavov meračov tepla)

svec@byfos.sk 0903 633 857
lastovecka@byfos.sk 0910 789 992

Ekonomické oddelenie

byfos@byfos.sk

cajkova@byfos.sk  0918 833 852

   

 

Stránkové hodiny

Po: 8:00 - 12:00   12:30 - 16:00
Ut: Nestránkový deň
St: 8:00 - 12:00   12:30 - 17:00
Št: Nestránkový deň
Pi: 8:00 - 12:00   12:30 - 15:00

 

 

 

Havarijná služba

TEHO dispečing 055/ 636 09 99
055/ 636 09 91
Plynárne poruchy 0850 111 727
Elektrárne poruchy 0800 123 332
Vodárne poruchy 055 / 795 24 20
Havarijné služby  
NAMONT 055/ 69 69 272
DALKIA 0800 188 254
TEPLOSERVIS 0907 971 254
Poruchy výťahov  
SCHINDLER 0850 123 724
LIFTEX 0903 634 459
KONE 0850 111 667
OTIS 0800 13 14 15
BOBSON 0905 418 162

viac informácií