Cenník výkonov a služieb nad rozsah dohodnutých v Zmluve o výkone správy

 

výkony a poplatky ekonomické odd.
vyhotovenie potvrdenia pre kataster, banky 10,00€
vypracovanie splátkového kalendára 5,00€
zaevidovanie nového vlastníka bytu a s tým súvisiace admin. úkony + prvé vydanie Zmluvy o výkone správy do 30 dni od zavkladovania na katastri 7,00€
zaevidovanie nového vlastníka bytu a s tým súvisiace admin. úkony + prvé vydanie Zmluvy o výkone správy po 30 dňoch od zavkladovania na katastri/každý mesiac omeškania 7,00€
druhé a ďalšie vydanie Zmluvy o výkone správy - neoverená kópia 3,00€
vybavenie listinných dokladov, vypracovanie žiadosti o úver a jeho podanie, uzatvorenie úverovej zmluvy pre bytový dom 150,00€/dom
vybavenie listinných dokladov , vypracovanie žiadosti o zmenu úverových podmienok a uzatvorenie dodatku k úverovej zmluve 50,00€/dom
vybavenie listinných dokladov, vypracovanie a podanie žiadosti na poskytnutie úveru zo ŠFRB 350,00€/dom
vybavenie listinných dokladov, vypracovanie a podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch bytového domu z Min.dopravy a výstavby SR 500,00€/dom
vypracovanie dokumentu o stave čerpania a splácania úveru pre bytový domu v priebehu roka 10,00€
druhá a ďalšia účasť správcu na schôdzi,al. písomnom hlasovaní BD v priebehu roka po pracovnej dobe 30,00€/zam.
vypracovanie a uzatvorenie zmluvy o prenájme spoločných a nebytových priestorov v dome 30,00€
vystavenie upomienky za neplnenie si povinností ( dlh na úhradách za užívanie bytu, spoločných,prenajatých, odkúpených priestorov ) 5,00€
výkony a poplatky technické odd.
vybavenie listinných dokladov a zabezpečenie vydania stavebného povolenia (okrem hradených poplatkov) 50,00€
vybavenie listinných dokladov a zabezpečenie ohlasovacej povinnosti (okrem hradených poplatkov) 10,00€
vybavenie listinných podkladov a zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia 50,00€
vyhotovenie potvrdenia o veku stavby 1,50€
vyjadrenie správcu k oznámeným úpravám v byte 3,00€
výberové konanie a poskytnutie podkladov pre účastníka výberového konania na zhotovenie diela 30,00€
kopirovanie jednej strany na žiadosť vlastníka 0,10 €
cena za poskytnutie písomných údajov oprávneným osobám o bytoch, dome, pozemku, resp. iných údajov viažucich sa k bytu 8,00€
výkony a poplatky údržbárske práce
montážna hodina                                                              21€    
výjazd /účtuje sa len raz, aj v prípade, že údržbár musí ísť nakúpiť materiál/  6€

vedené ceny sú s DPH.
Pri zasielaní písomností poštou je účtované poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s.

Cenník schválený konateľom spoločnosti dňa: 30.01.2017
Platnosť cenníka od: 01.02.2017, úprava cien 9.12.2019

Kontakt

telefón: 055 / 623 44 78, 622 17 44
fax: 055 / 625 69 57
email: byfos@byfos.sk

 

Predpis, zmeny mesačných záloh, nahlásenie stavov meračov

matisova@byfos.sk 0903 633 864
neuwirthova@byfos.sk  

Technické oddelenie (nahlásenie porúch)

beres@byfos.sk 0903 633 857
lastovecka@byfos.sk 0910 789 992

Ekonomické oddelenie

byfos@byfos.sk

   

 

Stránkové hodiny

Po: 8:00 - 12:00   12:30 - 16:00
Ut: Nestránkový deň
St: 8:00 - 12:00   12:30 - 17:00
Št: Nestránkový deň
Pi: 8:00 - 12:00   12:30 - 15:00

 

 

 

Havarijná služba

TEHO dispečing 055/ 636 09 99
055/ 636 09 91
Plynárne poruchy 0850 111 727
Elektrárne poruchy 0800 123 332
Vodárne poruchy 055 / 795 24 20
Havarijné služby  
NAMONT 055/ 69 69 272
DALKIA 0800 188 254
TEPLOSERVIS 0907 971 254
Poruchy výťahov  
SCHINDLER 0850 123 724
LIFTEX 0903 634 459
KONE 0850 111 667
OTIS 0800 13 14 15
BOBSON 0905 418 162

viac informácií